นายอำเภอโพธิ์ตาก ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

นายอำเภอโพธิ์ตาก ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

วันที่ 28 ก.ค. 2563 ณ ฝายวัดห้วยหินขาว บ้านห้วยหินขาว ตำบลด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก เป็นประธานส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมี นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมในกิจกรรม

 

นายอชิรพัฒน์  สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าวว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีบุตรหลานได้ทุนพระราชทาน เพื่อเป็นการดูแลต่อยอด กรณี นางนัยนา  รัตนกุล ซึ่งมีบุตรสาวที่ได้รับทุนพระราชทานจากพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้ องค์ราชัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จึงได้ทำพิธีมอบบ้านหลังนี้   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข สมทบทุนสร้างร่วมกับนางนัยนา  รัตนกุล เป็นเงินจำนวน 50,000  บาท จึงแล้วเสร็จ

 

จากนั้น นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก พร้อมด้วย นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน.

 

 
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย