จิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมพัฒนากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ลำห้วยโมง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมพัฒนากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ลำห้วยโมง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์วัดศรีชมภูองค์ตื้อ (วัดน้ำโมง) ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง และสิ่งสาธารณ ประโยชน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

 

ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกันจัดเก็บขยะ ผักตบชวา วัชพืช ขุดลอกกำจัด สิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้ลำห้วยโมงมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการระบายน้ำรวมถึง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย