รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (แปลงใหญ่) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (แปลงใหญ่) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

วันที่ 13 ก.ค. 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางลงพื้นที่ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ แปลงไม้ผลของนางสมอน กาสังข์ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ไม้ผล บ้านบางกอกน้อย ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โดยมี นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก ,นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข หัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวในระหว่างการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ แปลงใหญ่ บ้านบางกอกน้อย ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ว่าหนึ่งในจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตร คือการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการและนโยบายสำคัญต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ภายใต้การบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคนอกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอจะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้และทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ โดยร่วมกันขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ต่อยอดสู่แปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดี และจะส่งผลดีต่อความยั่งยืนของภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

 

ด้าน นางสมอน กาสังข์ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ไม้ผล บ้านบางกอกน้อย กล่าวว่า เมื่อก่อนตนจะปลูกมันและเลี้ยงสัตว์ อยู่กันด้วยความลำบากเพราะขาดแคลนน้ำ จวบจนปี 2537 มีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้น ทำให้พื้นที่มีน้ำ จึงปลูกไม้ให้ผลแทนมันสำปะหลัง คือ ลำไย แรกๆ ปลูกไม่มากประมาณ 120 ต้น แต่ต่อมาให้ผลผลิตดีมีชาวบ้านรายอื่นๆ ปลูกด้วย ปัจจุบันในพื้นที่จึงมีลำไยมากขึ้น อย่างตนเองเพิ่มพื้นที่ปลูกได้มากถึง 16 ไร่ เพราะมีน้ำเพียงพอ นอกจากนี้ยังปลูกเงาะ ส้มโอ มะม่วง และพืชผักแซมในสวนลำไยอีกด้วย และปีนี้ได้รับผลผลิตที่ดีเพราะน้ำเพียงพอ ลำไยออกดอกสมบูรณ์และติดลูกมาก ผลผลิตส่งจำหน่าย 3 ตลาด คือ มีพ่อค้ามารับที่สวน ส่วนหนึ่งขายบริเวณริมแพข้ามฝากแม่น้ำโขงที่จะไปประเทศลาว และอีกส่วนขายในตลาดหนองคาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย