สหกรณ์หนองคาย จัดโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค (Biofloc)

สหกรณ์หนองคาย จัดโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค (Biofloc)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมืองหนองคาย  นายพยอม สวัสดี  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค (Biofloc) ภายใต้ “โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร”  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย,  สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย , ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาดุกหนองคาย และบริษัท โตมงคล 1 จำกัด

 

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกร  ทำให้ให้มีรายได้และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี  ซึ่งได้คัดเลือกบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์  และบุคคลทั่วไป  ที่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด  เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่สู่บุตรหลาน  ทำให้ครอบครัวมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น  และเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้หันมาประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่

 

ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย,  สำนักงานประมงจังจังหวัดหนองคาย  และเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาดุกด้วยระบบไบโอฟลอค  ได้แก่ นายกฤช  มิคาระเศรษฐ์  เหมะรักษ์  เจ้าของกิจการ บ.โตมงคล 1 จำกัด หนองคาย  มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  จากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และชมการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกด้วยระบบไปโอฟลอคที่  “ฟาร์มปลาดุกหนองคาย”  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับพื้นที่การเกษตรของตนเอง  และเตรียมตัวรองรับการขยายความต้องการของตลาดและผู้บริโภคตามลำดับ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย