ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.เขต 21 พร้อมมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน วางมาตรการการป้องกัน COVID-19 การแก้ปัญหายาเสพติด ขยะ และวินัยจราจร

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.เขต 21 พร้อมมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน วางมาตรการการป้องกัน COVID-19 การแก้ปัญหายาเสพติด ขยะ และวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี  ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) ครั้งที่ 3/2563

 

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ)  กล่าวว่า  การจัดประชุมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  วันที่  1 ก.ค.63 นี้  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)  และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

 

ด้านนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพม.เขต 21  ทั้ง 56 สถานศึกษาของจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬว่า  “ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน  ทุกสถานศึกษา  เฝ้าระวังห้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ขณะเดียวกันนโยบายด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  การบริหารจัดการขยะจากต้นทาง  และการเสริมสร้างวินัยจราจรของนักเรียน  นักศึกษาเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เป็นเรื่องสำคัญ  สุดท้ายขอฝากเรื่องการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สร้างความโปร่งใสเป็นธรรมในองค์กร  และสามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้จังหวัดหนองคาย  และประเทศไทยปลอดทุจริต”.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย