สืบสานประเพณีสงกรานต์...ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมจัดขบวนรถบุปผชาติ แห่รอบเมืองหนองคาย หนึ่งในกิจกรรมมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  ด้านหน้าพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางนํ้า  ชุมชนวัดธาตุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย   นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อย  “ขบวนรถบุปผชาติ”  ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองคาย  ร่วมกับชุมชนต่างๆ  และสถาบันการศึกษาในจังหวัดหนองคาย จัดขึ้น โดยในปีนี้มีขบวนรถบุปผชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  28 ขบวน

นายกำภล  เมืองโคตร  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าว  แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และความเจริญรุ่งเรืองของชาวไทยมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  เทศบาลเมืองหนองคายจึงได้จัดกิจกรรมขบวนรถบุปผชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป   เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีท้องถิ่น  และเพื่อ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและจังหวัดหนองคายให้คงอยู่สืบไป 

โดยมีขบวนรถบุปผชาติจากชุมชนต่างๆ ขบวนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  และขบวนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย  เข้าร่วม  จํานวน  28 ขบวน  ทั้งนี้  ขบวนได้เริ่มแห่ออกจากชุมชนวัดธาตุ  ไปตามถนนมีชัย  ผ่านหน้าวัดโพธิ์ชัยไปตามถนนประจักษ์  แล้วไปสิ้นสุดที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย