กฟผ.จัดค่ายผู้นำเยาวชน Move World Together สร้างเยาวชนคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ ปีที่ 8

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานปิดการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 8 (พ.ศ.2562) ซึ่งเป็นค่ายแรกของปี ภายใต้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ รองหัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานผลการจัดการอบรม และ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เป็นประธานร่วมในการมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชน

นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. กล่าวว่า โครงการ Move World Together มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีสำนึกในหน้าที่ของเยาวชนต่อชาติบ้านเมือง ผลของการพัฒนาเยาวชนนำสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจจากเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองตามกระบวนการของ Move World Together สร้างเกราะป้องกันการครอบงำทางด้านความคิด ด้านเทคโนโลยี และการพึ่งพิงคนภายนอก ค่าย MWT เขื่อนสิรินธร พบว่าเยาวชนมีศักยภาพสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาให้ส่วนรวม ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ได้ร่วมกันทำงานสร้างเยาวชนคนพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

 

รศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ รองหัวหน้าโครงการ Move World Together กล่าวว่า ค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 8 (พ.ศ.2562) มีเนื้อหาหลัก 5 ด้าน ที่ได้ปรับเนื้อหาให้เข้มข้น และปรับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้เกิดมากขึ้น ประกอบด้วย การเรียนรู้สถานการณ์โลก ที่เยาวชนต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต การคิดนอกกรอบ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล และการเข้าใจแก่นความรู้ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม สมดุลพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ รวมทั้งการฝีกฝนการทำงานเป็นทีมเพื่อประโยชน์ในการทำโครงงานแก้ปัญหาในชุมชนและสังคม

ค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2562 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เยาวชนจาก 12 จังหวัด 20 โรงเรียน จำนวน 60 คน วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ครูที่ปรึกษาและบุคลากรผู้สนับสนุน 25 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน สิ่งสำคัญที่เยาวชนได้รับจากค่ายคือการคิดค้นโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based โดยใช้เครื่องมือ Cause Effect Analysis

การอบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนจะจัดขึ้นปีละ 4 ภาค สำหรับปี 2562 ได้แก่ ค่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม ค่ายภาคเหนือที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน ค่ายภาคกลางที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 21-25 เมษายน และค่ายภาคใต้ที่เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562

 

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการพัฒนาทักษะความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ ปลุกสำนึกรับผิดชอบของเยาวชนต่อการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมือง เรียนรู้แก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของคนทำงานด้านเยาวชน การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านเยาวชน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย