นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย อนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ รุ่นที่ 6

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา  09.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ  อำเภอเมืองหนองคาย  นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 “บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 6” ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ

นางสาวจิชาดา  กิตติตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ  กล่าวว่า   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน  การจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ในการส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมครบทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย,   ด้านอารมณ์ – จิตใจ,  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต,  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและความสำเร็จขั้นต้น  มีความกล้าแสดงออก,  เพื่อให้ผู้เรียนรักในการศึกษาสถานศึกษาและตนเอง,  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครองและชุมชน  และเพื่อให้ครู  ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  พร้อมชื่นชมกับผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1 - 3 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล  ตำบลวัดธาตุ  ประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน  84 คน

ด้านนายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  กล่าวว่า  ถึงแม้โรงเรียนแห่งนี้จะไม่ใช่โรงเรียนที่ดีเลิศอันดับหนึ่ง  แต่ขอสัญญาว่าจะยกระดับการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุให้มีคุณภาพ  สมกับความตั้งใจของผู้ปกครองที่ได้ฝากความไว้วางใจส่งบุตร – หลาน  เข้าเรียน  และในอนาคตจะส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในด้าน  2 ภาษา ทั้งภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลอีกด้วย.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย