จัดหางานจังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จัดโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2562

วันที่ 13 มี.ค.62 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์เบญจวรรณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมืองหนองคาย จ.หนอคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2562 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21จัดขึ้น

นางกนกวรี วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อให้ครูแนะแนวหรือบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านการแนะแนวในสถานศึกษาได้สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนวอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการแนะแนวอาชีพโดยใช้เครื่องมือสำหรับกระบวนการแนะแนว(แบบทดสอบบุคลิกภาพ)ผ่านระบบบริการส่งเสริมการมีงานทำ(EmpLoymentguide) ซึ่งจะทำให้ระบบฐานข้อมูลของกำลังแรงงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้พยากรณ์แนวโน้มของกำลังแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนกรมการจัดหางานจะได้ทราบว่าครูแนะแนวต้องการรับการสนับสนุนในเรื่องใดเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพเพื่อที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในโอกาสต่อไป

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประกอบด้วยครูแนะแนวและบุคลากรผู้ทำหน้าที่ด้านแนะแนวจากหน่วยงานด้านการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และเขต 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 101 คน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย