ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมคณะ และส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาขยายพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางศิริวรรณ สุคนธมาน ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (สภาความมั่นคงแห่งชาติ) ร่วมประชุมและลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด -ปิด และระงับปิดจุดผ่านแดนต่างๆโดยจะนำผลการลงพื้นที่ไปเป็นข้อมูลประกอบการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ในการขยายพื้นมี่จุดผ่อนปรนบ้านหม้อในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายเกษม ทวีปัญญสกุล ผู้อำนวยการสำนัก ยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน ,นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ ,นายสมบัติ ฆ้อนทอง หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรหนองคาย ,นายสมหวัง อารีเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองคาย ,ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

ด้วยเมื่อ ปี 2560 ครม. ได้มีมติต้องการให้เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าตามแนวแม่น้ำโขงให้มากขึ้น และยกระดับขึ้นมา เพื่อขายสินค้าหรือส่งออกได้มากขึ้น รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ นับเป็นจุดส่งออกที่สะดวกและดีที่สุด มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร

จึงได้เสนอให้มีการยกระดับและพิจารณาขยายจุดผ่อนปรนบ้านหม้อไปยังจังหวัดหนองคาย และจังหวัดได้เสนอไปกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยขอขยายเพิ่มขึ้นเป็น 500 เมตร จากเดิมรัศมี 50 เมตร เพื่อเปิดเป็นพื้นที่ท่า เปิดจุดเรือขนส่งสินค้าให้มากขึ้น

ทั้งนี้ จุดผ่อนปรนบ้านหม้อมีความเหมาะสมในการยกฐานะมาก เนื่องจากมีศักยภาพ เพราะอยู่ตรงข้ามเมืองหลวงและจุดกระจายสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว ซึ่งจะส่งผลให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อการแข่งขันกับสินค้าทางการเกษตรที่ส่งมาจากประเทศอื่น ๆ.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย