พระศรีญาณวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เปิดสัมมนาวิชาการ “เทคนิควิธีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้านสู่การปฏิบัติจริงในยุคไทยแลนด์ 4.0”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ทีผ่านมา ที่ศาลาการเปรียญวัดจำปาทอง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ หนองคาย พระศรีญาณวงศ์,ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน ตามแผนปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ หลักสูตรประกาศการบริหารคณะสงฆ์ รายวิชาสัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ “เทคนิควิธีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้านสู่การปฏิบัติจริงในยุคไทยแลนด์ 4.0” มี พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เลขาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระมหายศสรัลล์ สิริคุตฺโต,ดร. เจ้าอาวาสวัดจำปาทอง นางณัฏฐนันท์ เลี้ยวสกุลนำชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นางสาวสุดา ชัยกำเนิด วัฒนธรรมอำเภอท่าบ่อ นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ผู้นำชุมชน คณะสงฆ์ในอำเภอท่าบ่อ และประชาชนร่วมในกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คน

พระศรีญาณวงศ์,ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมว่า ช่วงนี้คณะสงฆ์มีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มีการจัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (พ.ศ.2560-2564) โดยแผนดังกล่าว มีประกอบด้วยยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6+1 ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยร่วมงานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกด้วย ประกอบกับ มจร. มีพันธกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แนวทางการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดย มจร. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บนฐานของปัญญา ความรู้ และความสมานฉันท์ มีการจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การมีข้อเสนอเชิงนโยบายและการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตได้ พระศรีญาณวงศ์,ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการจัดการชุมชนหมู่บ้านศีลห้าต้นแบบและกระบวนการจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบ การเยี่ยมชมอัตลักษณ์ชุมชนที่เป็นต้นทุนศรัทธาเดิมสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมต้นแบบ การสาธิตกิจกรรมชุมชนคุณธรรมตามแนวทางวิถีชุมชน วิถีพอเพียง กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดปัญหาที่อยากแก้และสิ่งที่อยากทำในกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย