พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ!!วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จัดกิจกรรม "อาชีวปริทรรศน์ " ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา  ณ ลานกาสะลอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ดร.วรวิทย์ ศรีตระบุตร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  เป็นประธานเปิดโครงการ อาชีวปริทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สายปฏิบัติการ (ทลบ.) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ โดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ในรายวิชาโครงการหรือโครงงานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการสนองนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาเครือข่ายได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ ,กิจกรรมการจัดแสดงผลงานและการนำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิชาชีพ กิจกรรมการประกวดแข่งขันทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างสร้างสรรค์ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตได้ เมื่อสำเร็จการศึกษา.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย