“รวมพลังสูงวัยให้สูงค่า ถ่ายทอดและพัฒนาภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน”...ดึงศักยภาพผู้สูงอายุ ถ่ายทอดและพัฒนาภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่  8 ก.พ.62  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน  บูติค  รีสอร์ท  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย   นายสุชน  ภัยธิราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการ  “รวมพลังสูงวัยให้สูงค่า  ถ่ายทอดและพัฒนาภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย 

นายบรรณรัตน์  เก่งกสิกิจ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  การจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคาย  ได้แสดงศักยภาพ  นำความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ  สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ  และเป็นการสร้างสุข  สร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ  พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคลังปัญญาผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน  ส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่น  น่าสนใจ  เป็นที่ต้องการของตลาด  และเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุ

สำหรับโครงการดังกล่าว  มีกิจกรรม  2 กิจกรรม  ประกอบด้วย  กิจกรรมอบรมการพัฒนาภูมิปัญญาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุดีเด่น  4 ประเภท ได้แก่  ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย,  อาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูป,  ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/   ของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์  และประเภทสมุนไพร 

กิจกรรมต่อมาคือ  จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น  น่าสนใจ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย  รายงานผลการคัดเลือกและส่งต่อผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละประเภทนั้น  ส่งต่อให้กรมกิจการผู้สูงอายุ  เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  สามารถนำมาจำหน่ายสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง  และเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป 

โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 14 คน  ผู้สูงอายุตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน  จำนวน  70  คน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและวิทยากร  จำนวน 16 คน  จำนวนทั้งสิ้น  100 คน  เข้าร่วมโครงการ.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย