พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชี้แจงแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00  น. ณ ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธาวิลล่า  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ประจำปีงบประมาณ 2562

นายบรรณารัตน์  เก่งกสิกิจ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ให้แก่องค์การสวัสดิการสังคม  ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรสาธารณประโยชน์  และองค์กรสวัสดิการชุมชน 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดหนองคาย  ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท  เพื่อสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่และโครงการเชิงประเด็น  โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม จังหวัด  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน

การจัดประชุมในครั้งนี้  จึงเป็นการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  แนวทางการขอรับเงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาทางสังคมและพื้นที่แก่องค์กรสวัสดิการสังคมในจังหวัดหนองคาย  ที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ดังกล่าว.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย