สานสัมพันธ์ ท่าบ่อ-หาดทรายฟอง...การประชุมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานร่วมกับ ท่านวงเดือน บุนยะแสง เจ้าเมืองหาดทรายฟอง สปป.ลาว ในการประชุมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อำเภอท่าบ่อ กับเมืองหาดทรายฟอง) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง ให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างอำเภอท่าบ่อ กับเมืองหาดทรายฟอง และร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างอำเภอท่าบ่อ กับเมืองหาดทรายฟอง

นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับประชาชน ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ต่อเนื่องของไทยที่เน้นส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อราชการในด้านต่างๆระหว่างกัน และการประชุมเพื่อขอความคิดเห็นในการที่จะเปิดจุดผ่อนปรนระหว่าง อำเภอท่าบ่อ กับ เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆอาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯ

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) โดยผลักดันให้เป็นโครงการสำคัญเพื่อเชื่อมโยงในระดับประชาชนไทย กับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน และส่งเสริมบทบาทของฝ่ายปกครองในฐานะผู้นำราษฏรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย