เทศบาลเมืองหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย (Workshop, First aid training and CPR for Youth in Nongkhai municipality) ปีงบประมาณ 2562

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ได้กำหนดพันธกิจให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง มีความสุขแบบยั่งยืน ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสุขภาพอนามัย เยาวชนคืออนาคตของชาติ เมื่อได้รับการปลูกฝังที่ดี ก็จะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) เทศบาลเมืองหนองคาย จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและยับยั้งความรุนแรงของภาวะโรค เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุการอบรมครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เยาวชน และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 10 คน โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา 55 คน และโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง 35 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย