นายกโมทย์ ขวัญใจของเด็กๆ...เทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 62 มอบของขวัญปีใหม่ สำหรับเด็กๆ

วันที่  12 มกราคม 2562  เวลา 09.00  น. ณ  ลานกิจกรรมด้านหน้าเทศบาลตำบลวัดธาตุ   บ.สร้างประทาย  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562  ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ

จ่าอากาศเอกสุรชิต  พิสัยพันธ์  ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562  นั้น   เพื่อให้เด็กๆ ในเขตเทศบาลตำบลวัดธาตุ  ทั้ง 14 หมู่บ้านได้ร่วมกิจกรรมที่สำคัญของเด็กๆ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการสนับสนุนให้เยาวชนเป็นคนดี  คนเก่ง  กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ด้วยการสนับสนุนของชุมชน โดยมีเทศบาลตำบลวัดธาตุ สนับสนุนในด้านงบประมาณ  และด้านวิชาการ  เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต

ภายในกิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กๆ ถ่ายรูปกับภาพความฝันของเด็กๆ ระบายสีปูนปลาสเตอร์เล่นเกมส์บนเวที  แจกขนม  น้ำ  และอาหารตลอดการจัดงาน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง  ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย