บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ เพื่อประชาชน...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมประชุมกับนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประสานความร่วมมือพัฒนาระบบริการสุขภาพที่ทันสมัยบริการใกล้บ้าน

วันนี้ (10 ม.ค.62) ที่ห้องประชุม 1  ชั้น 6 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  นายแพทย์ณรงณ์  ธาดาเดช   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  นายแพทย์วิสิษฐ์   วิจิตรโกสุม   เภสัชกรดำรงเกียรติ ตั้งเจริญ  ได้ร่วมประชุมกับ นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  และคณะร่วมประชุมประสานความร่วมมือ พัฒนาระบบริการสุขภาพที่ทันสมัยบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ เพื่อประชาชน

โดยโรงพยาบาลอุดรธานี จะนำคณะแพทย์  เจ้าหน้าที่ ที่รักษาผู้ป่วยโรคความดันเบาหวาน (กลุ่มผู้ป่วยโรค NCD)  และผู้ป่วย ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอุดรธานี ไปให้บริการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี  ที่ชั้น 4  ซึ่งมีพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งที่ประชุมได้นำหลักการไปศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของทางราชการ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจเทศบาลรับไปดำเนินการออกแบบโดยจะใช้เวลาในการดำเนินการให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งให้บริการผู้ป่วยและผู้ที่รับบริการโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี เป็นการเสริมพลังจากโรงพยาบาลอุดรธานี ไปสู่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี  เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีการให้บริการที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 

ทั้งนี้นายกเทศมนตรียังได้รับข้อเสนอของโรงพยาบาลอุดรธานี ที่จะพัฒนาระบบการขนส่งผู้ป่วยด้านหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี ถนนเพาะนิยมฝั่งโรงพยาบาลอุดรธานี ให้สวยงามและทันสมัยที่สุด.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย