“ไม่รุนแรงและละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรีพิการ”..พมจ.หนองคาย เฝ้าระวังป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ปี 62

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา  10.30  น.  ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล  นาคารา  หนองคาย  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานการอบรม โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ  ประจำปีงบประมาณ 2562

นายบรรณรัตน์  เก่งกสิกิจ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย   กล่าวว่า  ปัจจุบันพบว่าในสังคมไทยมีสตรีพิการมากกว่าผู้ชายพิการ  และสตรีพิการส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสเข้าไม่ถึงสิทธิ  สวัสดิการ  และสิ่งอำนวยความสะดวก  สตรีพิการจำนวนมากถูกเลือกปฏิบัติ  ขาดโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม  รวมไปถึงขาดความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง  อีกทั้ง  ยังถูกกระทำความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีพิการ

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการในครั้งนี้  จึงเป็นการเสริมพลังสตรีพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ  สวัสดิการ โอกาสอันเท่าเทียมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  การเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์  และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอย่างเท่าเทียม  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้องสตรีและเด็กพิการจากความรุนแรง  การถูกล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบ

นอกจากนี้  ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง  พัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมแก่องค์กรสตรีพิการ  ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนงาน  โครงการ  ตามสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่มบุคคลดังกล่าว  ในการกระตุ้นให้เด็กและสตรีพิการมีพลังในการเคลื่อนไหว  และเข้าถึงสิทธิของตนเองมากยิ่งขึ้น  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรคนพิการ อาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ  สตรี  เด็กหญิงพิการ  และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดหนองคาย  เข้าร่วมอบรม  จำนวน 250 คน  ซึ่งจะได้รับความรู้ในด้านกฎหมาย   จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือทางกฎหมาย,   ความรู้เรื่องการบังคับคดีของจังหวัดหนองคาย,  ได้รับความรู้เรื่องอนามัยเจริญภัณฑ์  จากสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพและอาชีพด้านคนพิการอีกด้วย.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย