ปลอดขยะต้นทาง...จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองคายจัดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

วันที่ 9 มกราคม 2562  เวลา  08.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุพญานาค  ด้านหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อหนองคาย  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  Kick Off  แผนรณรงค์  “แยกก่อนทิ้ง”  ลดปัญหาขยะตกค้าง  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ

นายกำภล  เมืองโคตร  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม  ตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบาย  “จังหวัดสะอาด”  ของกระทรวงมหาดไทย  ในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 9 มีนาคม 2562  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน  เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง  เกิดการรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน  ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  มีการจัดการขยะอินทรีย์  การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้  คัดแยกขยะอันตรายตามประเภทอย่างถูกต้อง  เพื่อความสะดวกในการเก็บขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีคณะแม่บ้านมหาดไทย,  ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย,  ข้าราชการ,  พนักงานผู้นำชุมชน,  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก,  นักเรียน,  นักศึกษา,  พ่อค้า  และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน  พร้อมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  ไปตามถนนประจักษ์  ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดหนองคาย  สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนอย่างจริงจัง.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย