“สุขใดไหนจะเท่า เมื่อพี่น้องที่ร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ล้วงกระเป๋าแล้วเจอสตางค์”...วันสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดหนองคาย โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ แปลงนา นายวร สมบูรณ์ บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา วันสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดหนองคาย มี นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน มีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดหนองคาย และเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ร่วมในพิธี

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”  มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสร้างความสมดุลทางการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงทางการผลิต การตลาดภาครัฐและเอกชน โดยการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับแน่นอน เกษตรกรเกิดรายได้ มีความมั่นคงในอาชีพทางเกษตรมากยิ่งขึ้น สร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ

​โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเป็นโครงการทางเลือกใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุล การผลิต การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากการปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูนาปรัง โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา    ในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมมีแหล่งน้ำตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จึงได้กำหนดจังหวัดหนองคาย เป็น 1 ในจังหวัดเป้าหมาย 33 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการและรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 1,602 ราย พื้นที่ 11,502 ไร่ และยืนยันที่จะเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  รวมจำนวน 1,000 ราย พื้นที่ประมาณ 6,400 ไร่ และเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการข้าวโพดหลังฤดูทำนาเห็นถึงความสำคัญ การผลิต การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเทคโนโลยีการปลูก จึงได้กำหนดจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพด ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จำนวน 5 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ​

​​ฐานเรียนรู้ที่ 1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและวิธีการใส่ปุ๋ยข้าวโพด  ​

​​ฐานเรียนรู้ที่ 2 การให้น้ำและดูแลรักษา ​

​​ฐานเรียนรู้ที่ 3 พันธุ์ข้าวโพดที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูกในนาข้าว​   

​​ฐานเรียนรู้ที่ 4 แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดและเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพด  ​

​​ฐานเรียนรู้ที่ 5 การสนับสนุนด้านสินเชื่อให้เกษตรกร , การตลาดและจุดรับซื้อผลผลิต​​   

​​นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  จังหวัดหนองคาย ณ แปลงนา นายวร  สมบูรณ์ ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในวันนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ รวมจำนวน 547 ราย  ในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากอำเภอโพนพิสัย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานส่วนราชการอื่น บริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในแปลงสาธิต  และโดยเฉพาะเจ้าของแปลงนาสำหรับสาธิต นายวร  สมบูรณ์ และเมื่อเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการแล้ว จะทำให้พี่น้องเกษตรกร ได้กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี และหนี้ก็จะหมด ดั่งคำที่ว่า “สุขใดไหนจะเท่า เมื่อพี่น้องที่ร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ล้วงกระเป๋าแล้วเจอสตางค์” เกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวทิ้งท้าย ​

ด้าน นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการข้าวโพด หลังนาเป็นนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” โดยการบริหารจัดการสินค้าเกษตร สร้างความสมดุลทางการตลาด เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดจำหน่ายที่แน่นอน รู้ราคาจำหน่ายล่วงหน้า สามารถขายได้ทุกเมล็ดและเป็นทางเลือกอาชีพใหม่ของพี่น้องเกษตรกร ต้องการลดพื้นที่ทำนาปรังมาเป็นการปลูกข้าวโพดหลังนา และวันนี้ทางราชการได้นำพาและจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อเป็นแบบอย่างและเติมเต็มในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีความเชื่อมั่น มั่นใจมากยิ่งขึ้น การจัดงานในวันนี้ จะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพใหม่นี้ได้เป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรต่อไป  และหลังจากนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย