นายอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่" สนองนโยบายรัฐบาล ในการคืนความสุขแก่ประชาชน

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่บ้านหัวคู หมู่ 1 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานเปิดโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นตามนโยบายของรัฐบาลในการคืนความสุขแก่ประชาชน และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ กล่าวว่า กิจกรรมออกหน่วยบริการแก่ประชาชนตามโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่" เป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก โดยการออกบริการเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนถึงพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการคืนความสุขแก่ประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการออกพบประชาชน เพื่อรับรู้สภาพปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

สำหรับการออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากจน และการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐ การให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ การประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการจากหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย