โรงพยาบาลหนองคาย เปิดการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Service Plan

วันที่ 4 ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ  ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายแพทย์พิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน การประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Service Plan

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ตามการเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค มีการทบทวนแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการให้มีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นระบบ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ServicePlan) เพื่อตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากรตลอดจนความต้องการด้านสุขภาพของประเทศได้ทันท่วงที มีกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายบริการ สร้างความเชื่อมโยงในภาพของเครือข่ายบริการสามารถรองรับการส่งต่อเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานทั่วถึงเป็นธรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 80 คน.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย