วางแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง...ทม.หนองคาย ประชาคมจัดทำแผนชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 62

วันที่  8 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย  นายวีระชัยโชค  มงคลภูมิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2562

นายประสงค์  เรือนสอน  รองปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย  กล่าวว่า  รัฐบาลได้กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเป็นนโยบายสำคัญ  พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  ซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดทำแผนชุมชน  แล้วนำแผนชุมชนมาสู่การปฏิบัติ  เทศบาลเมืองหนองคาย  จึงได้จัดทำแผนชุมชนขึ้น  เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารงานและได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งจะเป็นรากฐานของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น  อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาอื่นๆได้อย่างยั่งยืน 

เทศบาลเมืองหนองคาย  โดยกองสวัสดิการสังคม  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2562 ขึ้น  ทั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ในการจัดทำแผนชุมชนให้แก่ผู้นำชุมชน  กรรมการชุมชน  รวมไปถึงประชาชนให้สามารถจัดทำแผนชุมชนของตนเองโดยการประชาคมได้อย่างถูกต้อง  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน  กรรมการชุมชน  และผู้สนใจในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  จำนวน 43 ชุมชน  รวม  130 คน  และมีคณะอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย