ผ้าพระกฐินพระราชทาน...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ยังวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

วันที่  4 พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.09 น. ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวงอำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้  นายกิตติพงษ์  บุญญาพัฒนพงศ์   คหบดีจังหวัดหนองคาย   เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี 2561  ทอดถวายยังวัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี

ในกาลนี้  คณะภิกษุสงฆ์วัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวง  มีฉันทามติให้ พระธรรมมงคลรังษี  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวง,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8  ซึ่งเป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยปัญญา  พร้อมด้วยทุกประการ  เป็นผู้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน

สำหรับการถวายผ้าพระกฐิน  ณ พระอารามหลวง หรือที่เรียกกันว่า  “พระกฐินหลวง” เป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก  แต่พระอารามหลวงมีมากกว่า  180 พระอาราม  จึงไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินทุกพระอารามได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ทอดถวายแทน  ยกเว้นพระอารามที่สำคัญ  16 พระอาราม.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย