พัฒนาเด็กด้านศิลปะ สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ...โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา เปิดกิจกรรม ค่ายวิชาการ “วาดศิลป์สร้างจินตนาการ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ ครูแดง บ้านศิลป์ไทย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ (2 พ.ย. 2561) ที่โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา หมู่ที่ 7 บ้านสมสะอาด ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “วาดศิลป์สร้างจินตนาการ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มี นางปัทมา  รุ่งศิริวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา เป็นประธาน และมี นางจุฑาทิพย์ สุกใส ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

นางปัทมา  รุ่งศิริวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา กล่าวว่านโยบายทางการศึกษาในปัจจุบันต้องการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน จากการที่เน้นครูเป็นสำคัญไปเป็นการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนให้สอดคล้องกับวัยการเรียนรู้ของนักเรียน วิชาศิลปะ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนให้มีความหลากหลายและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ให้มีการจัดบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิด ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดโลกทัศน์ให้กับตนเองได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ โดยอาศัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อกระบวนการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้าน นางจุฑาทิพย์ สุกใส ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านศิลปะ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้ผู้เรียน โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “วาดศิลป์สร้างจินตนาการ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปศึกษา ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเพื่อสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 139 คนเข้าร่วมกิจกรรม มีนายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ ครูแดง บ้านศิลป์ไทย มาให้ความรู้ศิลปะกับเด็กนักเรียน โดยเด็กนักเรียนเรียนศิลปะอย่างมีความสุข และให้ความสนใจในด้านศิลปะเป็นอย่างดี มีความสุข.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย